Процедура по осиновяване на дете на съпруг

Условията за осиновяване са поставени от закона по отношение на осиновен и осиновител, за да бъде допуснато осиновяването. Има едно общо решение, от което започваме, а то е, че според Семейният кодекс “Осиновяването се допуска само, ако е в интерес на осиновения”.

Процедурата, при която съпруг може да осинови дете на своя съпруг е значително облекчена в сравнение с общия ред за осиновяване на дете.

За да бъде допуснато осиновяването на първо място е необходимо да са налице следните предпоставки : сключен граждански брак между родител на детето и неговия съпруг/съпруга; осиновяващият трябва да не е осъждан за престъпления от общ характер; да не е лишаван от родителски права; да не страда от заразни заболявания; детето трябва да не е навършило 18 години към датата на подаване на молбата за осиновяване.

Всичко започва с подаване на молба за осиновяване от лицето, което желае да осинови. Молбата се подава чрез Дирекция „Социално подпомагане“ по адрес на молителя до окръжния съд, като за гр. София компетентен е Софийски градски съд. Към молбата за осиновяване следва да се приложат набор от документи, доказващи горните обстоятелства.

Заедно с посочените документи се подава и декларация от кандидат – осиновителя за готовност за сътрудничество с дирекция „Социално подпомагане“ при наблюдението на отглеждането на детето и спазването на неговите права и законни интереси, включително и за предоставяне на информация за развитието на детето на всеки шест месеца през първите две години от осиновяването.

В тримесечен срок от получаване на молбата, Дирекция за социално подпомагане следва да извърши социално проучване и да състави социален доклад относно годността на кандидат осиновителят да осинови детето. За целта социален работник посещава дома на кандидат – осиновителя, установява на място подходящи ли са битовите условия и средата за отглеждането и възпитанието на детето. Провежда също и неформален разговор с кандидат – осиновителя, за да придобие преки впечатления за пригодността му да осинови детето.

След извършването на всички упоменати по-горе действия, Дирекция „Социално подпомагане“ изпраща осиновителната преписка на съда.

За да бъде допуснато осиновяването от съда е необходимо да бъде дадено съгласието на осиновяващия, родителите на осиновявания, осиновявания, ако той е навършил 14 годишна възраст, съпрузите на осиновяващия и осиновявания. Съгласието за осиновяване може да бъде дадено под различна форма. Това може да стане с нотариално заверена декларация, в която задължително се вписва, че съгласието не се дава с цел материална облага. Съгласието може да бъде дадено и лично пред съда.

Майката може да даде съгласие за осиновяване едва след изтичане на 30 дни от раждането на детето.

В производството пред съда задължително участва прокурор, както и представител на Дирекция „Социално подпомагане.

Делото се разглежда в открито заседание с участието на страните, при закрити врати.

В случаи, при които родителят трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка без основателна причина или го възпитава по вреден за развитието му начин, макар и родителят формално да не е лишен от родителски права, осиновяването може да се допусне и без неговото съгласие, ако е в интерес на детето.

Прекратяването на осиновяването също се извършва по съдебен ред. Съдът допуска прекратяване на осиновяването, ако установи, че продължаване на осиновителната връзка между осиновителя и детето не е в интерес на детето.

— Публикувана на February 8, 2017 в 2:25 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *