Постановление № 1 от 12.11.1974 г. по гр. дело № 3/1974 г., Пленум на ВС

Грижата за децата и подготвянето им за общественополезна дейност, както и възпитанието им е възложено на родителите. Поради това съгласно Семейния кодекс при развод съдът служебно постановява на кого от съпрузите предоставя упражняването на родителските права спрямо децата, определя мерките относно упражнението на тези права, както и личните отношения между родителите и децата.

Пленумът на ВС обобщава съдебната практика по въпросите за упражняването на родителските права при развод, за мерките по това упражняване и за личните отношения между родители и деца, и дава указания по правилното приложение на закона, с изискването тези въпроси да се решават с оглед интересите на децата.

1. По упражняването на родителските права при развод, съдилищата следва да изясняват делото от фактическа страна чрез:

– изслушване на родителите и основанията им да се предоставят децата на един от тях;

– събиране на достатъчно доказателства за действителните отношения на съпрузите по повод децата и на отношенията родители – деца;

– изслушване близки и децата, ако това е уместно.

Изслушването на родителите е задължително при всеки брачен процес, както и при процеса за изменяване на мерките. То следва да стане още в първото по делото заседание.

Съдът определя родителя, който еднолично ще упражнява родителските права в бъдеще, като държи сметка за интересите на децата.

Под “интереси на децата” по смисъла СК се разбират всестранните интереси на децата по тяхното отглеждане и възпитание – създаване на трудови навици и дисциплина, подготовка за общественополезен труд и изобщо изграждането на всяко дете като съзнателен гражданин на общество.

Когато обстоятелствата налагат, съдът е длъжен да постанови изслушването на близки и на децата.

Неспазване задължението за изслушване на родителите, а когато това се налага от обстоятелствата – и на близките и децата съставлява основание за отменяване на решението.

Мнението на близките и желанието на децата не са задължителни за съда. Те се обсъждат наред с останалите обстоятелства.

2. Обстоятелства, които имат правно значение за определяне мерките по упражняване на родителските права при развод.

Решението за предоставяне упражняването на родителските права спрямо децата на единия родител следва да се основава на интересите на децата, преценени с оглед и на следните обстоятелства:

– родителски качества;

– полагане грижи и умение за възпитание; подпомагане подготовката за придобиване знания, трудови навици и др.;

– морални качества на родителя;

– социално обкръжение и битови условия;

– възраст и пол на децата;

– привързаност между деца и родители и между децата;

– помощ на трети лица и др.

Вината за дълбокото разстройване на брака по начало е без правно значение за предоставяне упражняването на родителските права. Когато обаче поведението, от което е направен извод за вината, се е отразило върху правилното отглеждане и възпитание на децата, то може да се включи в обстоятелствата от значение за мерките.

3. Съвместно живеене на децата при развод и предпоставките за разделянето им.

С предоставяне упражнението на родителските права на единия родител всички деца следва да живеят при този родител. Отделното живеене на децата е допустимо, само когато важни причини налагат това.

Съдебна спогодба между родителите за разделяне на децата е недопустима – съдът решава въпроса за разделно живеене на децата, ако интересите им налагат това. Съдът обсъжда общите предложения на родителите заедно с другите обстоятелства, като се ръководи от всестранната защита на интересите на децата.

4. Мерки относно личните отношения между децата и родителя, на когото не се предоставя упражнението на родителските права.

Съгласно СК съдът е длъжен да определи мерки относно личните отношения между децата и родителя, на когото не е предоставено упражнението на родителските права.

Начинът и формата на поддържане на лични отношения могат да бъдат най-разнообразни. Поддържането на личните отношения между детето и родителя, на когото не е предоставено упражняването на родителските права, по начало трябва да става в неговото местожителство или местопребиваване в зависимост от това, къде живее родителят, който упражнява родителските права.

5. Изменение на мерките относно упражняване на родителските права.

Основание за иск са изменилите се обстоятелства, които съществено засягат интересите на детето.

Ако обстоятелствата се изменят съществено, въпросът за ефикасността на избраните мерки поставя въпроса за вземане на нови мерки съобразно с изменените обстоятелства. Не винаги изменените обстоятелства обаче съставляват изменение на предишните приети обстоятелства, а може да бъдат и съвсем нови или да са обстоятелства, които се отнасят до мярката и нейната рационалност. Поради това съдебната практика правилно приема, че са от значение, както измененията, засягащи обстоятелствата, взети предвид във влязлото в сила решение, така и измененията, които произтичат от изгубилите смисъл или променени на практика мерки по упражняване на родителските права. По вътрешното им съдържание тези нови обстоятелства могат да имат различна проявна форма. Едни от тях могат да се отнасят до родителските, възпитателските или моралните качества, до социалната среда, в която живеят децата след решението, до жилищните или битовите условия и т. н. Във всички случаи обаче съдът е длъжен да обсъди дали обстоятелствата се отразяват на положението на детето (децата) и на ефикасността на мерките, които определят същото.

 

— Публикувана на October 22, 2021 в 10:04 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *