Сключване на граждански брак – същност. Необходими документи

Според чл.46 от Конституцията на Република България, бракът е доброволен съюз между мъж и жена. За да бъде съюзът на младоженците законен, като единствена валидна форма се признава гражданския брак. Съпрузите имат равни права и задължения в брака и семейството.

Църковният брак не е задължителен, той се извършва по желание на младоженците.

Сключването на гражданския брак трябва да стане при спазването на определена процедура и във формата, определена от закона. Трябва да бъдат извършени всички, предвидени в Семейния кодекс действия.

Желаещите да сключат граждански брак трябва да представят медицинско свидетелство и декларация, че не съществуват причини, възпрепятстващи създаването на семейство.

Процедурата за сключване на брак започва с предварително заявление на двамата желаещи до Общинския съвет. Всеки от желаещите да встъпят в брак може да подаде заявление, като съвместното им явяване не е необходимо. Когато заявлението не се подава от бъдещите младоженци, то подаващия следва да представи личните карти и на двамата. Заявлението се вписва в специална книга, в която се посочват: датата на направеното заявление, имената на лицата, които са го направили, използваната форма за това, както и датата и часът, когато ще се сключи бракът. Заявлението се придружава от декларация, че не съществуват законови пречки за встъпване в брак. В него се отбелязва и желанието дали запазвате своето фамилно име или вземате това на половинката си, а може и да го добавите към собствената фамилия.

Брак може да се сключи не по-рано от тридесет дни от заявяването в Общинския съвет. Като изключение е възможно брак да се сключи и по-рано, ако важни причини налагат това.

Бракосъчетанията се сключват в обредния дом, който работи всеки ден. По изключение като бременност, болест, немощ, изтърпяване на наказание “лишаване на свобода” и др. може да се сключат и на други места. Длъжностното лице, което може да извърши бракосъчетанието е кметът на общината или упълномощен от него служител.

Необходимите документи за записване за сключване на граждански брак са следните :

  • валидни документи за самоличност на младоженците;

  • медицински свидетелства, които да установяват, че не страдат от болестите, които са пречка за брак (валидността им е 30 дни от датата на издаването им);

  • квитанция за платени такси;

  • попълнен формуляр с имената и данните на младоженците и кумовете; допълнителни документи, ако са необходими и има такива (например свидетелства за предишни разводи и др.).

Пречките за сключване на граждански брак са следните :

  • не сте навършили 18 години. Брак могат да сключат и навършилите 16 години при разрешение от председателя на районния съд по местожителството на единия от тях;

  • имате сключен граждански брак с друго лице;

  • някой от двама ви е поставен под пълно запрещение, защото страда от душевна болест или слабоумие;

  • един от вас страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението, както и от болест, която крие сериозна опасност за живота и здравето на другия съпруг. В тази хипотеза бракът може да се сключи, ако заболяването е известно на другия съпруг;

  • намирате се в роднински връзки по права линия помежду си или по съребрена линия, до четвърта степен включително, т.е. брат и сестра, чичо и племенница, вуйчо и племенница, леля и племенник, първи братовчеди, а също ако поради осиновяване са създадени отношения на роднини по права линия или на брат и сестра.

В случай, че няма пречки за сключване на брака, длъжностното лице запитва страните дали са съгласни да встъпят в брак един с друг и след утвърдителен отговор съставя акт за скючване на брак, който се подписва от страните, от двама свидетели (кумовете) и от длъжностното лице.

Необходимите документи за сключване на граждански брак с чужд гражданин са следните :

  • копие от документа за самоличност на чуждия гражданин ( международен паспорт) – преведен на български език;

  • официален документ от властите на съответната страна, от който да са видни имената на лицето, пол, дата на раждане, място на раждане и семейно положение (семейното положение трябва да е такова, че да позволява сключването на граждански брак според българското законодателство). Този документ следва да е преведен и легализиран;

  • медицинско свидетелство за брак на двете лица, които ще встъпват в брак, издадени в България;

  • копие на личната карта на българския гражданин;

  • данните на свидетелите (трите имена и ЕГН);

  • плащане на съответната такса;

  • превод и легализация на документите на чуждия гражданин могат да се извършат в БГ или в консулство (или посолството на България в съответната държава), като за да извършвате тези действия от негово име в България трябва да имате нотариално заверено пълномощно.

— Публикувана на June 28, 2017 в 11:02 am

Comments (1)

 1. Stefan Stojkovski Отговори

  November 19, 2019 at 1:58 pm

  Много полезна и информативна статия!

  Имам един въпрос: Свидетелите могат ли да бъдат чуждестранни граждани?
  В такъв случай те нямат “3 имена” както и “ЕГН” които се изискват в заявлението? Необходимо ли е може би, копие от задграничен паспорт и за тях при подаване на заявлението?

  Благодаря предварително,

  Стефан

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *