Услуги

Гражданско право

 1. Дела срещу мобилни оператори, електроразпределителни дружества, ВиК, Топлофикация
 2. Дела за обезщения за вреди
 3. Дела срещу застрахователни дружества

Вещно право

 1. Искове за собственост
 2. Изготвяне на нотариални актове
 3. Делба на имот

Трудово право

 1. Изготвяне на трудови договори
 2. Обжалване на уволнение
 3. Възстановяване на работа

Облигационно право

 1. Изготвяне на договори
 2. Дела при неизпълнение на договор

Търговско право

 1. Регистрация на фирма и последващи промени
 2. Процесуално представителство
 3. Абонаментно обслужване

Представителство по дела срещу домашно насилие

Представителство пред частни и държавни съдебни изпълнители

Административно право

 1. Обжалване на наказателни постановления
 2. Отмяна на незаконосъобразни заповеди
 3. Обжалване на уволнение на държавни служители

Семейно и наследствено право

 1. Изготвяне на брачни договори
 2. Развод
 3. Искове за издръжка на дете
 4. Искове за родителски права и режим на лични отношения

Наказателно право

 1. Защита в досъдебно производство и извършване на процесуални действия
 2. Защита в съдебното производство
 3. Представителство по наказателни дела от частен характер
 4. Защита пред съд по мерки за неотклонение и за процесуална принуда
 5. Заличаване на криминална регистрация от информационните масиви на МВР