Условното осъждане в решенията на българския съд

Съгласно чл.66, ал.1 от Наказателния кодекс когато съдът налага наказание лишаване от свобода до три години, той може да отложи изпълнението на наложеното наказание за срок от три до пет години, ако лицето не е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и ако съдът намери, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения не е наложително да изтърпи наказанието.

Условното осъждане е приложимо при съвкупното наличието на две групи предпоставки: обективни – наложеното наказание лишаване от свобода да е в размер до три години и лицето преди това да не е осъждано на наказание „лишаване от свобода” за престъпление от общ характер, и субективни – да не е наложително изтърпяване на наказанието с оглед поправянето и превъзпитанието на дееца. Липсата на която и да е предпоставка е пречка за прилагането на условното осъждане.

Първите две предпоставки по чл.66, ал.1 от НК не създават затруднения, доколкото критериите за тяхното наличие са обективни и не подлежат на преценка. Третата предпоставка обаче налага оценъчен момент във връзка с индивидуалните особености на дееца и конкретно реализираното от него деяние, така че да се направи генерален извод, че не се налага изолирането му от обществото с цел той да бъде превъзпитан и с оглед постигане и на генералната превенция.

При преценката дали да бъде отложено изтърпяването на наложеното наказание „лишаване от свобода“, съобразно разпоредбата на чл.66 от НК, законодателят е поставил акцент върху индивидуалната превенция –„поправянето на осъдения“, като това обуславя отчитането на индивидуалните особености на извършителя на престъпното деяние, данните за неговата личност, възрастта на дееца, не само към момента на извършване на деянието, но и към постановяване на присъдата, предвид възможностите за корекция на поведението му в посока съобразяване с установения от обществото правов ред.

Когато се решава дали да се приложи условното осъждане, следва да се прецени дали чрез отлагане изтърпяването на „лишаването от свобода”, биха се постигнали целите по чл.36 от НК, а именно 1) да се поправи и превъзпита осъденият към спазване законите и добрите нрави, 2) да се въздействува предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления и 3) да се въздействува възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото. Наказанието не може да има за цел причиняване на физическо страдание или унижаване на човешкото достойнство.

Ефектът на наказателното въздействие може да бъде обезпечен с отлагането на изтърпяването на определеното наказание „лишаване от свобода” за максимално допустимия от закона срок. Именно изпитателният срок ще постави на проверка волята на подсъдимия да коригира поведението си и да насочи същото към спазване на нарушения закон и да се въздържа от престъпна дейност, доколкото в случай на осъществяване на ново престъпление ще следва да изтърпи и наложеното наказание. Въздържанието от престъпно поведение, както и коригиране на поведението към стриктно спазване на законите са конкретните проявления, чрез които подсъдимият би демонстрирал своето поправяне и превъзпитание.

Отложеното изтърпяване на наказанието не означава липса на наказание. То може да бъде приведено в изпълнение, ако осъденият не промени съзнанието и поведението си в насока към спазване законите в страната и извърши друго престъпление в рамките на изпитателния срок.

Съгласно чл.68, ал.1 от Наказателния кодекс ако до изтичане на определения от съда изпитателен срок осъденият извърши друго умишлено престъпление от общ характер, за което, макар и след този срок, му бъде наложено наказание лишаване от свобода, той изтърпява и отложеното наказание.

Щом като осъденият е извършил в изпитателния срок умишлено престъпление от общ характер, за което му е наложено наказание лишаване от свобода, поправянето не е налице, затова той ще следва да изтърпи и отложеното наказание, като се приведе в изпълнение и условната присъда, независимо от това дали е постановена за престъпление от общ или от частен характер.

— Публикувана на April 8, 2021 в 9:00 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *