Съучастие в престъпление

Съучастието е задружна умишлена дейност на две или повече лица в осъществяване на едно престъпление.

Съгласно чл. 20 от Наказателния кодекс съучастници в извършването на умишлено престъпление са извършителите, подбудителите и помагачите. Извършител е този, който участвува в самото изпълнение на престъплението. Подбудител е този, който умишлено е склонил другиго да извърши престъплението. Помагач е този, който умишлено е улеснил извършването на престъплението чрез съвети, разяснения, обещание да се даде помощ след деянието, отстраняване на спънки, набавяне на средства или по друг начин.

Според българския съд съучастието като усложнена престъпна дейност винаги следва да се отчита като престъпление с по-висока степен на обществена опасност. То е възможно единствено в извършване на умишлено престъпление, тъй като то предполага задружно умишлено участие на две или повече лица, чиито действия в своята цялост водят до осъществяването на престъплението, при което те съзнават, че осъществяват същото заедно с други лица.

Съгласно съдебната практика съизвършителство има не само когато всеки от участващите в престъплението осъществява дейност, очертана с признаците на състава, но и когато всеки извършва само отделен елемент от изпълнителната дейност, като съзнава осъществяването на останалите елементи на изпълнителната дейност от другите участници.

Не е задължително съизвършителите да действат едновременно, както и без значение е конкретният им принос в постигането на съставомерния резултат, но несъмнено в представното съзнание на всеки един от тях следва да е отразено, че действа в изпълнение на съгласувано общо решение на всички участници за постигането на преследваната престъпна цел.

Върховните съдии отчитат, че отговорността на помагача може да бъде ангажирана само за улесняване на това престъпление, което е извършено, а тази на подбудителя ако това е предвидено като самостоятелно престъпление. Различието в приноса на съучастниците може да намери отражение единствено при определяне размерите на наказанията.

За да е налице задружна престъпна дейност две или повече лица следва да участват в осъществяването на едно престъпление, като всеки от съучастниците отговаря за личните си действия, с които е допринесъл за извършването на престъплението.

Подбудителството се изразява в умишлено психическо въздействие от страна на дееца върху друго наказателноотговорно лице, в резултат на което то бива склонено да извърши определено умишлено престъпление, за което преди това не е имало решение.

За склоняването към извършване на определено престъпление могат да бъдат използвани различни средства извън словесното указване – напр. обещания, увещания, дар, подкуп, заплаха, тормоз, искания, злоупотреба с власт и т. н. Във всеки случай обаче задължително трябва да се установи, с какво точно действие подбудителят е формирал решението на извършителя да осъществи престъплението, каквото решение преди това действие извършителят не е имал.

Помагачеството е форма на физическо или интелектуално участие в престъплението и допринася за неговото извършване чрез създаване на условия за това. Умисълът на помагача се изразява в това, че той предвижда извършването на престъплението и неговите общественоопасни последици, като съзнава, че деянието му улеснява извършителя.

Помагачът следва да съзнава, че друго лице извършва престъплението, а той го улеснява, като съучастниците действат съвместно за постигане на общ престъпен резултат.

— Публикувана на November 5, 2021 в 9:51 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *