Солидарната отговорност при непозволено увреждане

Съгласно чл. 53 от Закона за задълженията и договорите ако увреждането е причинено от неколцина, те отговарят солидарно.

Солидарната отговорност на причинителите на вредата по чл. 53 ЗЗД е установена само в интерес на кредитора. Увреденото от деликта лице може да реши как ще насочи претенцията си за обезвреда, дали изцяло срещу един от неколцината съпричинители на вредата или срещу всички тях, или за частта от претенцията, за която всеки е отговорен с оглед на своя отделен принос. Когато кредиторът не желае да се ползва от солидарната отговорност, въпреки че увреждането му е причинено от неколцина, съдът не може да я прилага служебно, а следва да се съобрази с искането му.

Предвид регламентираната в чл. 53 ЗЗД солидарна отговорност на причинителите на вредата, всеки от тях отговаря към увреденото лице за всички причинени от деликта вреди в пълния им размер, а не съобразно приноса им.

Пострадалият може да иска изпълнение на цялото задължение от когото и да е от длъжниците. Предявяването на иск срещу един от солидарните длъжници не засяга правата на кредитора спрямо останалите длъжници. Кредиторът не е длъжен да води иск срещу всеки един от солидарните длъжници поотделно. Той може да насочи претенцията си към произволно избран от него длъжник, като в тази насока се води от възможността максимално ефективно да събере вземанията си, съобразявайки се с материалното състояние на длъжника. Той от своя страна впоследствие има възможност да предяви иск срещу останалите длъжници за разликата в съответствие с приноса на всеки един от тях.

В производството по иска за обезщетение за причинените вреди съдът не е длъжен да изследва съотношението между вината на съпричинителите, тъй като съгласно чл. 53 ЗЗД те отговарят солидарно, а съгласно чл. 122, ал. 1 ЗЗД кредиторът може да търси изпълнение на цялото задължение от всеки от солидарните длъжници.

Съдът, който разглежда отговорността на съпричинителите и прилага чл. 53 ЗЗД, не е длъжен да определи и съотношението на вините между тях, защото същите отговарят солидарно пред пострадалите (всеки за цялата сума). 

За да се приложи чл. 53 ЗЗД , не е необходимо настъпилите щети да са резултат на предварително съгласувани и едновременни действия или бездействия на причинителите. Трябва обаче да се докаже, че вредата е единен резултат, необходима последица на виновното поведение на всеки от тях. Следователно съвместното причиняване на вредата е въпрос на причинна връзка между действията или бездействията на няколко лица и техния резултат – увреждането.

— Публикувана на January 5, 2022 в 10:43 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *