Развод по исков ред и по взаимно съгласие

При развода по исков ред всеки от съпрузите може да заведе дело за развод, когато бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. В този случай в исковата молба следва да се изтъкнат фактите и обстоятелства, въз основа, на които ищецът счита, че бракът е непоправимо разстроен. Това са конкретни факти от живота на съпрузите, които са от такова естество, че водят до извода, че бракът е лишен от съдържание и неговото съществуване се явява неоправдано.

На първото заседание по делото по иск за развод страните трябва да се явят лично. При неявяване на ищеца без неуважителна причина делото се прекратява. В иска си за развод ищецът трябва да предяви всички основания за дълбокото и непоправимо разстройство на брака.

С иска за прекратяването на брака се предявяват и разглеждат исковете за упражняване на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име.

При развода по исков ред съдът при допускане на развода, когато установи, че бракът е дълбоко и непоправимо разстроен, се произнася и по въпроса за вината на съпрузите, само ако е направено искане в този смисъл.

С молба в хода на делото може да се иска от съда да определи привременни мерки (относно издръжката, семейното жилище и ползването на придобитото през време на брака имущество, както и относно грижата за децата и тяхната издръжка). Съдът се произнася по така направеното искане.

При всяко положение на делото съпрузите могат да преминат към развод по взаимно съгласие и да изложат споразумение относно последиците от прекратяването на брака.

Развод може да се постигне и по взаимно съгласие на съпрузите, в който случай съдът установява сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузиите за постигане на развод. При развод по взаимно съгласие, съдът следи само дали споразумението между съпрузите не противоречи на закона и дали е в интерес на децата.

Съпрузите следва да се явят лично в открито съдебно заседание и да потвърдят взаимното си серизно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака. В случай, че някой от съпрузите не се яви, без уважителна причина, делото се прекратява.

При развод по взаимно съгласие съпрузите следва да постигнат споразумение относно следните последици от прекратяването на брака: местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Те могат да се споразумеят и по други последици на развода. Така постигнатото споразумение се одобрява от съда. Ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, съдът дава срок за отстраняване на недостатъците.

При постановяване на развод по взаимно съгласие съда не издирва мотивите на съпрузите за прекратяване на брака, а самото решение не подлежи на обжалване.

— Публикувана на November 21, 2016 в 3:48 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *