Определяне размерът на наема за ползването на семейното жилище след развода

Едни от често срещаните спорове, които възникват при развод е този за ползването на семейното жилище, както и въпросът за определяне размерът на наема, когато от брака има ненавършили пълнолетие деца.

Въпросите на кого следва да се предостави ползването на семейното жилище са нормативно уредени. Така, при допускане на развода, когато семейното жилище не може да се ползва поотделно от двамата съпрузи, съдът предоставя ползването му на единия от тях, ако той е поискал това и има жилищна нужда.

Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца и семейното жилище е собственост на единия съпруг, съдът може да предостави ползването му на другия, на когото е предоставено упражняването на родителските права, докато ги упражнява.

В същия случай, но когато семейното жилище е собственост на близки на единия съпруг, съдът може да предостави ползването му на другия, на когото е предоставено упражняването на родителските права, за срок до една година.

Когато съпрузите са съсобственици или имат общо право на ползване върху семейното жилище, съдът предоставя ползването му на единия от тях, като взема предвид интересите на ненавършилите пълнолетие деца, вината, здравословното състояние и други обстоятелства.

Във всички горни случаи възниква наемно правоотношение и съпругът, на когото не е предоставено ползването на семейното жилище може да иска от съда да определи наемна цена за имота, която цена другият съпруг следва да плаща.

Когато страните имат общи деца, които също ползват семейното жилище се поставя въпросът по какъв начин следва да се определи размера на наема като се има предвид, че наемна цена за ползването на семейното жилище не се дължи за детето.

Проблемът се свежда до следното: например, ако детето обитава една от стаите в апартамента, трябва ли да се изчисли каква би била наемната цена за стаята и тази сума да се приспадне от общия наем или наемната цена трябва да се определи по някакъв друг начин и ако е така, какъв е този начин.

Жилището съставлява съвкупност от помещения, предназначени за задоволяване на битови нужди. Освен стаята, в която спи, детето ползва и другите помещения. Ето защо неправилно би било при определяне на наема да бъде приспадната само наемната цена за детската стая. Трябва да се вземе предвид, че детето ползва и другите сервизни помещения, поради което се налага от определяемата наемна цена за жилището да се приспадне половината за ползването на жилището от детето, за което наем не се дължи.

— Публикувана на December 2, 2016 в 12:50 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *