Какъв следва да бъде подаденият звуков и светлинен сигнал, през нощта, от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет, за да спрем за проверка?

В ЗДвП е предвидена възможността, за нарушение на чл.103 от ЗДвП на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, администартивно наказващият орган да наложи административно наказание глоба и лишаване от право да се управлява МПС за определен срок. За целта началник Отдел „Пътна полиция“ или надлежно упълномощено от него лице изготвя наказателно постановление.

Наказанието се налага за това, че на определена дата при подаден ясен светлинен и звуков сигнал за спиране, разбираем за водача, същия не се подчини на него и продължи движението си.

С Наказателното постановление се налага административно наказание за извършено административно нарушение по чл.103 от ЗДвП, съгласно който при подаден сигнал за спиране от контролните органи, водачът на пътнопревозно средство е длъжен да спре плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от представителя на службата за контрол място. Понятието „подаден сигнал за спиране” е визирано в чл.170, ал.3 от ЗДвП и чл.207 от ППЗДвП, които задължават контролният орган да подаде своевременно ясен сигнал за спиране със стоп – палка, при който за водача на ППС да е оформено убеждението, че този своевременно подаден ясен сигнал за спиране е предназначен за него, след което следва задължението да спре най-вдясно на пътното платно или на посоченото от контролния орган място. През нощта сигналът за спиране може да бъде подаден и с описваща полукръг червена светлина, а униформен полицай може да спира пътните превозни средства и чрез подаване на сигнал само с ръка. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет, като във връзка с последното чл.207 от ППЗДвП изисква това да става чрез постоянно светещ или мигащ надпис “ПОЛИЦИЯ – СПРИ!”.

Следователно за да е осъществен състава на нарушение по чл.103 от ЗДвП следва да е подаден своевременен и ясен сигнал за спиране от контролен орган по един от посочените начини в чл.170, ал.3 от ЗДвП и чл.207 от ППЗДвП.

Звуковият и светлинен сигнал на движещия се полицейски автомобил не е предвиден от законодателя като възможен вариант на сигнала за спиране, подаван от контролния орган, който да вменява задължение на водача по чл.103 от ЗДвП да намали скоростта и да спре на указано място. Подаването на светлинен и звуков сигнал обозначава полицейския автомобил като автомобил със специален режим на движение, при което за останалите участници в движението възникват задължения, свързани с осигуряване на безпрепятствено преминаване на автомобила със специален режим на движение чл.104, ал.1 от ЗДвП, но тези задължения са различни от тези, възникващи при подаден сигнал за спиране по силата на чл.103 от ЗДвП. Подаденият светлинен и звуков сигнал от автомобил със специален режим на движение не може да бъде приравнено на сигнал за спиране по смисъла на чл.103 от ЗДвП. Ето защо неспирането при подадения светлинен и звуков сигнал от движещия се полицейски автомобил, не може да бъде квалифицирано като нарушение на чл.103 от ЗДвП, съответно и на това основание наказателното постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

За да предотврати подобни ситуации законодателят е уредил изрично конкретните начини, по които се подава сигнала за спиране, чрез което обезпечава в пълна степен изпълнението на задължението на контролния орган да подаде своевременно ясен сигнал за спиране, при който за водача на ППС да бъде оформено убеждението, че този своевременно подаден ясен сигнал за спиране е предназначен за него.

— Публикувана на August 7, 2017 в 10:13 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *