Иск на банка срещу непълнолетен наследник на кредитополучател

От няколко години работя по дело, по което банка предяви исковете си срещу наследник на починало лице, кредитополучател. Към онзи момент доверителят ми беше непълнолетен. Делото се гледа пред Софийски градски съд.

Наследниците, в полза на които е открито наследството, не встъпват веднага с откриване на наследството в имуществените права на наследодателя. За да се ангажира отговорността на наследниците на починало лице за негови задължения, е необходимо, съгласно чл. 60 Закона за наследството, те да са приели наследството. Наследството се приема по указания в чл. 49 ЗН ред – изрично с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството, което се вписва в особена за това книга, както и мълчаливо, чрез извършване на действие, което несъмнено предполага намерението на наследника да приеме наследството. Според разясненията, дадени в ППВС № 4/64 г. на ВС, т. 14, мълчаливо приемане е налице, когато от действията на наследника се разбира непоколебимото му намерение да приеме наследството.

Пред Районния съд доверителят ми заяви отказ от наследство, но според съда това му действие бе недопустимо, мотивирайки се, че доверителят ми може да се откаже сам до 3 месеца след навършване на пълнолетие.

На основание чл. 51 от Закона за наследството страните могат да заявят призоваване на лицата, които имат право да наследяват, като съда следва да им определи срок, в който да приемат или се откажат от наследството на наследодателя си.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, изр. 2 от Закона за наследството помолихме Софийски градски съд да призове доверителят ми, като съда да му определи срок, в който да заяви приема ли наследството оставено от наследодателя си или се отказва от него.

В проведеното съдебно заседание, доверителят ми бе изслушан и същия заяви, че се отказва от наследството на наследодателя си. Към момента предстои вписване на отказа на доверителя ми в особената за това книга, а банката най-вероятно ще открие производство срещу наследниците от следващите редове.

— Публикувана на May 27, 2022 в 9:25 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *