Иск за увеличаване на присъдена издръжка

Задължението за полагане на грижи и даване на издръжка на непълнолетно дете от родител възниква от момента, в който детето е родено, по силата на закона, и съществува независимо дали е отправена покана за изпълнение, съответно предприети ли са принудителни мерки за престиране на дължимото, докато детето навърши пълнолетие или до настъпване на друго законно основание за прекратяване.

Детето има право да бъде отглеждано и възпитавано по начин, който да осигурява неговото нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие – чл. 124, ал. 1 от Семейния кодекс. На това право съответства задължението на родителят да се грижи за физическото, умствено, нравствено и социално развитие на детето, за неговото образование и неговите лични и имуществени интереси. Израз на горните права и отговорности е и задължението на всеки родител да осигурява условия на живот необходими за развитие на детето, което включва и издръжка на ненавършилите пълнолетие деца.

Изменение на предходно определената издръжка следва да бъде допуснато при наличие на промяна в обстоятелствата, въз основа на които тя е присъдена в определен размер. Следователно, основателността на предявената искова претенция с правно основание чл.150 от Семейния кодекс се обуславя от настъпването, след определяне на предходната издръжка, на трайни промени в нуждите на детето или във възможностите на дължащия издръжка родител.

В своята константна практика Върховният касационен съд приема, че нуждите на лицата, които имат право на издръжка, се определят съобразно с обикновените условия на живот за тях, като се вземат предвид възрастта, образованието и другите обстоятелства, които са от значение за конкретния случай, а възможностите на лицата, които дължат издръжка се определят от техните доходи, имотното им състояние и квалификация. Двамата родители дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца съобразно с възможностите на всеки от тях поотделно, като се вземат предвид и грижите на родителя, при когото се отглежда детето.

За да бъде уважен искът за увеличаване размера на месечна издръжка на детето следва да се установи, че ответникът е баща на детето, като следва да бъде установен размерът на доходите на всеки от родителите на детето, с оглед преценката на възможностите им да осигурят издръжка на децата си.

Съгласно разпоредбата на чл. 143, ал. 2 от Семейния кодекс родителите дължат издръжка независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Конкретният размер на издръжката се определя от нуждите на детето и възможностите на родителите, които я дължат – чл. 142, ал.1 от Семейния кодекс. Алинея втора на чл. 142 от Семейния кодекс посочва, че минималният размер на издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата. Правото на детето да получи издръжка от своите родители е безусловно и е достатъчно наличието на качеството „ненавършило пълнолетие дете”. Съдът не е обвързан от определени максимални размери и с оглед на конкретните доказателства по всяко дело за издръжка може да определи издръжка, която е в интерес на детето и съответства на доходите на родителя.

Възможността на лицето, което дължи издръжката, е основание за даване на издръжка и показател за размера й. Намалението на доходите вследствие намерение да не се дава издръжката или заемане на работа, несъответстваща на квалификацията, не се счита за основание за изменяване размера на издръжката.

Правото на издръжка поначало не отпада, ако нуждаещият се непълнолетен встъпи в брак. В този случай се изменя редът на задължените да дават издръжка лица, като задължението за издръжка преминава от родителите върху съпруга, ако той е пълнолетен и трудоспособен или има имущество, от което да се издържа. Ако другият съпруг е непълнолетен или нетрудоспособен и няма имущество, от което да се издържа, задължението за издръжка остава по реда на чл. 140 от Семейния кодекс.

Съгласно чл. 112 от Гражданския поцесуален кодекс иск за издръжка може да се предявява и по постоянния адрес на ищеца, като компетентен да разгледа делото е съответния районен съд.

— Публикувана на November 18, 2019 в 7:27 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *