Изплащане на присъдена издръжка от държавата / общината на малолетни / непълнолетни лица, когато длъжникът няма имущество

Съгласно Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка държавата изплаща присъдената на ненавършил пълнолетие български гражданин издръжка, когато по изпълнителното дело се установи, че длъжникът няма доходи и не притежава имущество, върху които да се насочи принудителното изпълнение.

Издръжката се изплаща чрез общината по постоянния адрес на взискателя по изпълнителното дело след установяване на обстоятелствата по чл. 152, ал. 2 от Семейния кодекс с констативен протокол на съдебния изпълнител.

Взискателят (родителят, на когото са присъдени децата, чиято издръжка се дължи) следва да образува изпълнително дело (въз основа влязло в сила съдебно решение, в което е определена издръжката, която се дължи, както и издаден изпълнителен лист) и да депозира молба при съдебен изпълнител (ДСИ или ЧСИ), който да направи пълно имуществено проучване на длъжника. Това проучване е задължение на съответния съдия-изпълнител, избран от взискателя, а не на самия взискател.

Установените резултати се отразяват в констативен протокол от съдия-изпълнителя и се изпращат към районната администрация заедно с приложимите документи по постоянен адрес на взискателя от съдия-изпълнителя, след което административният орган издава заповед за изплащане на издръжка. Ежемесечно след издаване на заповедта и започване изплащането на издръжката, взискателят депозира декларация (по образец), с която декларира, че не получава средства от длъжника.

За да продължи изплащането на издръжката, на всеки 6 (шест) месеца взискателят следва да депозира искане до съдия-изпълнителя за извършването на ново цялостно имуществено проучване на длъжника, чиито резултати се обективират в нов констативен протокол с приложимите към същия документи и се изпращат от съдия-изпълнителя към районната администрация.

Издръжката се изплаща в размер, определен в съдебното решение, но не повече от максималния размер за присъдена издръжка, определян ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.

Изплатените суми за издръжка са за сметка на длъжника.

— Публикувана на January 23, 2020 в 11:05 am

Comments (2)

  1. White Label SEO Отговори

    January 29, 2020 at 9:33 pm

    Awesome post! Keep up the great work! 🙂

  2. AffiliateLabz Отговори

    February 16, 2020 at 3:53 am

    Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *