Задължителна ли е промяната на фамилното име и какво трябва да направим след сключване на граждански брак? Действия при сключване на граждански брак в чужбина.

При съставяне на акта за сключване на граждански брак, всяко от встъпващите в брак лица следва да заяви пред компетентния орган дали запазва своето фамилно име, или приема фамилното име на своя съпруг/съпруга, или добавя фамилното име на съпруга/съпругата си към своето. Като фамилно име може да се приеме или добави и името на другия, с което той е известен в обществото. Съгласно действащото законодателство, в срок до 30 дни от промяната на името трябва да се подаде заявление за подмяна на български лични документи, в това число лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС. При подаване се представя актът за сключен граждански брак, който удостоверява промяната на фамилното име, или заверено копие от него. Разбира се, при запазване на имената ни от преди брака, не се налага подмяна.

При смяна на фамилното име е налице промяна в личните данни, които са предоставени на редица институции и лица. За смяна на фамилното име трябва да уведомим:

Работодателя – в сключения трудов договор фигурират личните данни: собствено, бащино и фамилно име, номер на личната карта, ЕГН, адрес. При промяна в който и да е елемент от тях сме длъжни да уведомим работодателя, за да нанесе промяната в поддържаната от него база данни.

Банката – ако имаме разплащателна сметка или кредит в банка, сме задължени да я уведомим за настъпилите промени в личните ни данни.

За извършената промяна нямаме задължение да уведомим Националната агеннция за приходи и Националния осигурителен институт, тъй като тези институции осъществяват автоматичен обмен на информация с информационната система на ЕСГРАОН, но в случай, че се легитимираме пред тези институции с лична карта със старото си име, ще ни бъде отказано извършването на съответната административна услуга, докато не подменим документа си.

Съда – ако имаме висящи дела, по които сме страна, е добре да подадем молба до съда, в която да го уведомим за промяната на името и/или адреса ни, на който да ни призовават/изпращат съобщения.

Сключване на граждански брак пред българско консулско длъжностно лице в чужбина.

Българските граждани могат да сключат брак в чужбина пред българско консулско длъжностно лице в следните случаи :

• Брак между български граждани в чужбина може да се сключи пред български дипломатически или консулски представител, ако правото на приемащата държава допуска това.

• Брак между български гражданин и чужд гражданин може да се сключи пред български дипломатически или консулски представител, ако правото на приемащата държава и отечественото право на чуждия гражданин допускат това.

Регистриране в Република България на граждански брак на български граждани, сключен в чужбина.

Гражданите на Република България, които се намират в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето на акт за граждански брак от чуждестранен местен орган по гражданско състояние, да предоставят или изпратят на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната страна заверен препис или извлечение на документа, заедно с молба за извършване на регистрация на събитието по посочен от тях постоянен адрес в България.

За постоянен адрес в Република България се счита последния постоянен адрес (адресът посочен в личната карта) на съпруга – български гражданин – а ако съпругът е чужд гражданин, за постоянен адрес, на който се извършва регистрация на „брака” се счита последния постоянен адрес на съпругата – българска гражданка.

Фамилно име на съпрузите.

При съставянето на чуждия акт за сключен брак, всяко от встъпващите в брак лица следва да заяви пред компетентния орган на чуждата държава дали запазва своето фамилно име, или приема фамилното име на своя съпруг/съпруга, или добавя фамилното име на съпруга/съпругата си към своето, която промяна се отразява в съставения акт за сключен брак. Ако чуждото законодателство не предвижда такава възможност, лицето трябва да се снабди със съответен документ от чуждия компетентен орган, от който е видно, че българския гражданин е декларирал пред чуждестранното длъжностно лице желание за промяна на името. Така изготвения документ, заедно с чуждестранния документ за брак се предоставя на българския общински орган по гражданска регистрация, с оглед промяна на фамилното име при регистрация на брака в Република България.

При липса на посочените по-горе основания, не може да бъде извършена промяна на фамилното име в Република България, освен по съдебен ред.

— Публикувана на March 21, 2017 в 2:09 pm

Comments (1)

  1. Петкова Отговори

    March 31, 2017 at 6:25 pm

    Статията е обяснила много добре начина на смяна на имената след сключване на брак. До сега не съм чела никъде толкова ясно, кратко и разбираемо обяснение стъпка по стъпка! Поздравления за чудесната статия!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *